Projekty

Fundacja na Rzecz Wspierania Szkół i Przedszkoli Integracyjnych realizuje następujące projekty:

Grupa Wsparcia – Wczesna rehabilitacja – prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Projekt realizujemy od dwóch lat.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych stają wobec wielu problemów, które bardzo często przerastają ich siły i możliwości. Poddawani są większej próbie życiowej,silniejszym emocjonalnym napięciom, zmuszeni są wypełniać o wiele trudniejsze, bardziej pracochłonne i czasochłonne zadania.

Zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu całodobowej i wieloletniej opieki oraz rehabilitacji, powoduje  często przymusowe wyłączenie z życia zawodowego, ale także i z życia społecznego. Często powodem takiego wyłączenia jest brak zrozumienia przez otoczenie problemów rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Sytuacja ta powoduje poczucie izolacji, osamotnienia i zagubienia. Rodzice często spędzają całe dnie tylko z dzieckiem, co powoduje znaczne ograniczenie kontaktów z otoczeniem.

Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych jest formą pomocy psychologicznej, wsparcia społecznego w której członkowie korzystają z oferowanej pomocy, ale również sami stają się źródłem pomocy dla innych.

Adresaci projektu: Grupa Wsparcia kierowana jest do rodzin dzieci niepełnosprawnych.

Głównymi założeniami i celami grupy wsparcia jest:

 • dzielenie się własnym doświadczeniem w pokonywaniu trudności związanych ze wspólnym problemem,
 • dzielenie się wsparciem emocjonalnym,
 • zwiększenie świadomości uczestników na swój temat, na temat własnych pragnień , dążeń, celów życia,
 • nabycie nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych , konfliktowych, zdrowotnych , które zaburzają funkcjonowanie w życiu codziennym,
 • zwalczanie bezradności wobec problemu, trudnej sytuacji życiowej, minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemie,
 • budowanie siły, nadziei i poczucia własnej wartości,
 • wymiana pożytecznych informacji,
 • uczestnictwo w programach edukacyjnych dla rodziców  z udziałem wybranych specjalistów np. lekarzy, pedagogów specjalnych, rehabilitantów,
 • pogłębianie wglądu i zrozumienia uczestników oraz szukanie wspólnymi siłami rozwiązań.

Sposób realizacji:

Spotkania Grupy Wsparcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu w wymiarze dwóch godzin.

Raz w miesiącu zaplanowane są trzy godzinne indywidualne konsultacje z rodzicami.

Zadania Fundacji:

Wspieranie emocjonalne uczestników oraz kształtowanie kompetencji społecznych, nowych umiejętności poprzez:

 • stwarzanie warunków do rozwoju samoświadomości, samokontroli i właściwych postaw rodzicielskich,
 • rozwijanie umiejętności empatii i zachęcanie do budowania więzi międzyludzkich,
 • twarzanie warunków sprzyjających odpoczynkowi i relaksowi,

Fundacja realizuje Pomoc dla uczestników poprzez:

 • empatyczne wysłuchanie i zrozumienie,
 • akceptację ich doświadczeń,
 • efektywną współpracę ze specjalistami,
 • podnoszenie poziomu samoakceptacji, zajęcia psychoedukacyjne,
 • rozładowywanie w sposób akceptowalny społecznie negatywnych napięć , emocji.

Włączanie uczestników spotkań w życie społeczne poprzez wspólne spacery, wyjścia do kina, teatru, innych miejsc użyteczności publicznej udział w spotkaniach integracyjnych wraz z dziećmi.

Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się problemami rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

Speak Your Mind

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>